STATUT

FUNDACJI RADOŚNI

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Radośni", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Angelikę Madejską, Agnieszkę Izdebską oraz Urszulę Zabrocką, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agatę Banasik w kancelarii notarialnej 00-651 Warszawa, ul. Plac Zbawiciela 5/lok.8, w dniu 28 grudnia 2018 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1491z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Milanówek.

§4

Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy do

spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.


§5

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej -z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym na jej misję lub nazwę.

5. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.


§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy, nagrody i inne wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

§ 7

Fundacja w swoim działaniu kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia osób bez względu na stan zdrowia psychicznego, poziom intelektualny i status społeczny.


§ 8

1. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i dopuszczonych polskim prawem.

4. Fundacja może prowadzić nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na prowadzenie działalności statutowej.

6. Przedmiot odpłatnej działalności pożytku publicznego nie pokrywa się z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, a przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy jedynie prowadzeniu działalności pożytku

publicznego.

Cele i zasady działania Fundacji.


§ 9

1.Celem Fundacji jest działalność na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz na rzecz ich rodzin, a także osób wykluczonych społecznie.

2.W szczególności cele Fundacji obejmują:

a) założenie domu stałego pobytu, pracy, terapii i rehabilitacji dla osób ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, zwanego Domem,

b) mieszkalnictwo treningowe dla osób ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami,

c) propagowanie i organizację opieki wytchnieniowej dla rodzin osób ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami,

d) promowanie i rozwój idei Domów oraz mieszkalnictwa treningowego,

e) działania na rzecz utworzenia sieci Domów i mieszkań treningowych,

f) propagowanie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu i innych niepełnosprawnościach, o sposobach terapii oraz możliwościach poszerzenia dostępności i jakości opieki dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin,

g) wyrównywanie szans osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji życia społecznego i zawodowego tych osób oraz ich rodzin, zwiększanie szans zawodowych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,

h) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań terapeutycznych i leczniczych oraz nowoczesnych technologii,

i) organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych z udziałem osób ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,

j) działalność charytatywna na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz pomoc społeczna umożliwiająca tym osobom oraz ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w tym poradnictwo, wsparcie psychologiczne, coaching, grupy wsparcia i inne,

k) ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz dziedzictwa przyrodniczego, ponadto kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

m) promocja, organizacja i ochrona wolontariatu,

n) inne działania nie wymienione, a mające na celu pomoc i poprawę sytuacji

podopiecznych Fundacji i ich rodzin.


§ 10

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

2 Przez nieodpłatną działalność pożytku publicznego rozumie się:

a) inicjowanie i prowadzenie Domu oraz mieszkalnictwa treningowego,

b) zapewnienie dla podopiecznych Fundacji oraz ich rodzin specjalistycznych usług

opiekuńczych,

edukacyjnych,

terapeutycznych,

rehabilitacyjnych, wytchnieniowych i innych, zgodnych z celami Fundacji,

c) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, w tym aktywizacji zawodowej i społecznej tych osób i ich rodzin,

d) prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla osób z zaburzeniami ze spektrum

autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, organizacji i instytucji

zajmujących się świadczeniem pomocy dla osób z zaburzeniami ze spektrum

autyzmu i innymi niepełnosprawnościami,

e) organizowanie specjalistycznych szkoleń, wykładów, konferencji popularyzujących aktualną wiedzę dotyczącą zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych niepełnosprawności oraz propagujących nowoczesne metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także osób wykluczonych społecznie,

f) rzecznictwo interesów osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także wykluczonych społecznie,

g) promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz osób z zaburzeniami ze

spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także osób

wykluczonych społecznie,

h) organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz festiwali, festynów

i konkursów z udziałem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi

niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,

i)działalność edukacyjna, wydawnicza, badawcza.

3. Przez odpłatną działalność pożytku publicznego rozumie się:

a) prowadzenie Domu oraz mieszkalnictwa treningowego,

b) zapewnienie dla podopiecznych Fundacji oraz ich rodzin specjalistycznych usług opiekuńczych, edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wytchnieniowych i innych, zgodnych z celami Fundacji,

c) prowadzenie różnych form pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

i innymi niepełnosprawnościami, w tym aktywizacji zawodowej i społecznej tych

osób i ich rodzin,

d) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie,

e) prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, organizacji i instytucji zajmujących się świadczeniem pomocy dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, dla ich rodzin, a także osób wykluczonych społecznie

f) organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, wykładów, warsztatów,kursów, konferencji popularyzujących aktualną wiedzę dotyczącą zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych niepełnosprawności oraz propagujących nowoczesne

metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami ze spektrum

autyzmu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także osób

wykluczonych społecznie,

g) organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz festiwali, festynów

i konkursów z udziałem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi

niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także osób wykluczonych społecznie,

h) działalność edukacyjna i wydawnicza.

4. Fundacja realizuje cele także poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, naukowymi, poradniami, władzami samorządowymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 11

Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z klasyfikacją

kodów z Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie:

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

65.11.Z Ubezpieczenia na życie

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Działalność gospodarcza Fundacji jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

3. w przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych placówek, instytucji i osób, których cele są zbieżne z celami Fundacji.


Majątek i dochody Fundacji.

§ 13

1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się odrębną od funduszu założycielskiego wskazanego w ust.1. kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków i zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,

c) dochodów ze zbiórek publicznych,

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

f) wpływów pochodzących z lokat kapitałowych, papierów wartościowych,

wkładów na rachunkach bankowych, odsetek od udzielonych pożyczek, polis

ubezpieczeniowych.


§ 15

1. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3. w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16

5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji przysporzenia finansowego o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku kwotę 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych), uzyskują honorowy tytuł Dobroczyńcy Fundacji, o ile się temu nie sprzeciwią.


Władze Fundacji.

§ 17

1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do sześciu członków, powoływanych na trzyletnią kadencję.

3. w skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów.

5. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.

6. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Zarząd Fundacji.

7. w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji.

8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu, a także istotnego naruszenia postanowień Statutu oraz utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,


§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wskazany przez niego w zastępstwie członek Zarządu - z inicjatywy własnej, na żądanie członka Zarządu.

3. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.

5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w razie równej liczby głosów - decyduje głos Prezesa.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do Zarządu należy w szczególności:

a) dbanie o realizację celów statutowych i kierunków działań Fundacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, o rozwój i ciągłość Fundacji, o wytyczanie kierunków działalności Fundacji,

b) sporządzanie i uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji, wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji oraz wysokości środków na wynagrodzenia,

e) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji i przeznaczenia środków finansowych oraz majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, a także decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji i inn.,

g) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich jej sferach,


Sposób Reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

3. w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 21

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została

ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. w sprawach połączenia z inną Fundacją Zarząd podejmuje decyzje w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji


§ 23

4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

5. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

6. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać

przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających

w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 24

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.